KSBR 31 INS 11323/2012
KSBR 31 INS 11323/2012 B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Josefa anonymizovano , anonymizovano , RČ 505902/062, Nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 11323/2012-B-6 ze dne 5.11.2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 11323/2012-B-6 ze dne 5.11.2012, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 268 65 297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 12.707,00 Kč měsíční splátku ve výši 3,16 % z těchto příjmů, -věřiteli Vodafone Czech Republic a.s., Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČO: 257 88 001, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.021,00 Kč měsíční splátku ve výši 2,00 % z těchto příjmů, -věřiteli Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČO: 601 97 609, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 268.147,22 Kč, tj. 66,69 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká republika-Finanční úřad v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 500,00 Kč, tj. 0,12 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 256 72 720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 91.883,44 Kč, tj. 22,85 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.840,97 Kč měsíční splátku ve výši 5,18 % z těchto příjmů. .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 5.11.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním sp anonymizovano kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 3.12.2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním sp anonymizovano kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P-3-3, ze dne 14.11.2012, vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 3 věřitele RILEX TRADERS, a.s., IČO: 282 80 857, Radnická 11, 602 00 Brno, zastavil.Usneení nabylo právní moci dne 15.12.2012. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení skončila. Došlo tedy ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním sp anonymizovano kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud sp anonymizovano kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlu anonymizovano , věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 12.9.2013 JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská