KSBR 31 INS 10666/2013-B-15
KSBR 31 INS 10666/2013-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Helena anonymizovano , anonymizovano , RČ 605819/0996, Starobrněnská 284/17, 602 00 Brno,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 10666/2013-B-8 ze dne 17.10.2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 10666/2013-B-8 ze dne 17.10.2013, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 310.769,58 Kč, tj. 50,34 % z těchto příjmů, -věřiteli Silvia anonymizovano , anonymizovano , Mathonova 7, 613 00 Brno, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 26.000,00 Kč, tj. 4,21 % z těchto příjmů, -věřiteli ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, IČ: 26764652, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 53.511,29 Kč, tj. 8,67 % z těchto příjmů, -věřiteli Karla anonymizovano , anonymizovano , Žebětínek 25, 621 00 Brno, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 56.000,00 Kč, tj. 9,07 % z těchto příjmů, -věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.296,00 Kč, tj. 5,88 % z těchto příjmů, -věřiteli AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34192873, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 20.715,66 Kč, tj. 3,36 % z těchto příjmů, -věřiteli AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 47.241,38 Kč, tj. 7,65 % z těchto příjmů, -věřiteli Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 66.800,42 Kč, tj. 10,82 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 17.10.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 1. 11. 2013.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P2-2 ze dne 4. 9. 2014 soud odmítl přihlášku č. 2 věřitele Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 49970607. Usnesení nabylo právní moci dne 26. 9. 2014, kdy skončila účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení.

V důsledku odmítnutí přihlášky došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 6. 10. 2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská