KSBR 31 INS 10529/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSBR 31 INS 10529/2013 29 NSýR 40/2015-A-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Milana Poláška v insolvenní vČci dlužníka ýeMeBo s. r. o., se sídlem v Blansku, Po íí 2396/42, PSý 678 01, identifikaní íslo 60719401, zastoupeného Mgr. et Mgr. Evou Florianovou, advokátkou, se sídlem v BrnČ-Pisárkách, VýstavištČ 405/1, PSý 603 00, vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. KSBR 31 INS 10529/2013, o insolvenním návrhu vČ itele Ing. Roberta StaronČ, narozeného 3. zá í 1970, bytem v ŽilinČ, Kvaalová 41/3, PSý 010 04, Slovenská republika, zastoupeného Mgr. Martinou Holot ákovou, advokátkou, se sídlem v BrnČ, ýechy ská 361/16, PSý 602 00, o dovolání insolvenního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. ervna 2014, . j. KSBR 31 INS 10529/2013, 3 VSOL 1122/2013-A-60, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z úastník nemá právo na náhradu náklad dovolacího ízení.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 9. zá í 2013, . j.-A-35, zamítl Krajský soud v BrnČ (dále jen insolvenní soud ) insolvenní návrh, jímž se vČ itel Ing. Robert Staro domáhal zjištČní úpadku dlužníka ýeMeBo s. r. o. (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech ízení (bod II. výroku). K odvolání insolvenního navrhovatele Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení insolvenního soudu ve výroku o vČci samé (první výrok), zmČnil je ve výroku o nákladech ízení (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího ízení (t etí výrok). Proti usnesení odvolacího soudu (doruenému zvláš jeho zástupkyni s procesní plnou mocí dne 25. ervence 2014 a obsahujícímu ádné pouení o dovolání) podal insolvenní navrhovatel vasné dovolání podáním datovaným 25. zá í 2014 a dorueným insolvennímu soudu téhož dne (A-62). Dovolání z 25. zá í 2014 obsahuje oznaení vČci, soudu, jemuž je adresováno, usnesení odvolacího soudu, proti nČmuž smČ uje a vymezení rozsahu, v nČmž se napadá usnesení odvolacího soudu (všechny jeho výroky). Dále je v nČm obsažen již jen následující text: Dovolání bude insolvenním navrhovatelem doplnČno ve lh tČ 10 pracovních dn . Dovolání z 25. zá í 2014 doplnil dovolatel (až) podáním datovaným 23. íjna 2014, došlým insolvennímu soudu téhož dne (A-64).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 vČty první zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ), dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení d vodu dovolání, m že být o tyto náležitosti doplnČno jen v pr bČhu trvání lh ty k dovolání. V daném p ípadČ dovolateli uplynula dovolací lh ta dne 25. zá í 2014 (tvrtek), kdy vyhotovil a insolvennímu soudu doruil dovolání blanketní. K dopl ujícímu podání, jež bylo po uplynutí této lh ty i sepsáno (23. íjna 2014), již nelze p ihlédnout. Blanketní dovolání z 25. zá í 2014 neobsahovalo ani údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, ani vymezení d vodu dovolání. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplnČno v propadné (prekluzivní) lh tČ urené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ., pak musí být odmítnuto podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. .; k pozdČjšímu doplnČní dovolání nelze p ihlédnout. Srov. k tomu v judikatu e nap . usnesení ze dne 18. ervna 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uve ejnČném pod íslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud proto dovolání ve shodČ s podaným výkladem odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. . Výrok o nákladech dovolacího ízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ., když dovolání insolvenního navrhovatele bylo odmítnuto a u dlužníka žádné prokazatelné náklady dovolacího ízení nebyly zjištČny. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli a dlužníku se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 29. dubna 2015

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová