KSBR 31 INS 10389/2012-B-20
KSBR 31 INS 10389/2012-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , Vaculíkova 7, 638 00 Brno (dříve Dolnopolní 10, 614 00 Brno)

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 10389/2012-B-7, ze dne 20.12.2012

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 10389/2012-B-7, ze dne 20.12.2012, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli PASIČ spol. s r.o. Dolní Životice, U Sušárny 151, PSČ 747 56, IČO: 253 65 916, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 298.840,20 Kč měsíční splátku ve výši 72,80 % z těchto příjmů, -věřiteli Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, jiné reg. č. 132781, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 71.419,14 Kč, tj. 17,40 % z těchto příjmů, -věřiteli Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 492 40 901, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 39.787,90 Kč, tj. 9,69 % z těchto příjmů, -věřiteli Statutární město Brno, Magistrát města Brna-odbor životního prostředí, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 470,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,11 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7, ze dne 20.12.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 31.12.2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P1-2, rozhodl insolvenční soud tak, že přihláška pohledávky č. 1 věřitele PASIČ spol. s r.o. Dolní Životice, U Sušárny 151, PSČ 747 56, IČO: 253 65 916, v části 21.930,00 Kč, se o d m í t á .

V důsledku odmítnutí došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 05.09.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská