KSBR 30 INS 9755/2012-B-100
Jednací číslo: KSBR 30 INS 9755/2012-B-100

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , Bohumilice 50, 691 72 Klobouky u Brna, o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 2016, č. j. KSBR 30 INS 9755/2012-B-97,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 2016, č. j. KSBR 30 INS 9755/2012- B-97, se zrušuje.

Odůvodnění: Usnesením uvedeným ve výroku soud vydal insolvenčnímu správci zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, která byla složena navrhovatelem insolvenčního řízení před rozhodnutím o úpadku dlužníka.

Podáním ze dne 12. 8. 2016 podal insolvenční správce proti tomuto usnesení odvolání.

Insolvenční správce ve svém podání napadl předmětné usnesení z důvodu, že je chybné, a to v částce, kterou insolvenční soud vydal insolvenčnímu správci. Ve svém podání opětovně uvádí, že žádal insolvenční soud o vydání zálohy na náklady řízení ve výši 24.061 Kč, jež je chybějící částkou k plnému uspokojení odměny insolvenčního správce.

Dle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě výše uvedeného insolvenční soud uzavírá, že usnesení o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení nemělo být vydáno pro částku ve výši 50.000 Kč, a tudíž je nutné ho považovat za chybné. Z tohoto důvodu bylo výše uvedené usnesení vydané asistentem soudce na základě odvolání podaného dlužníkem soudcem zrušeno. isir.justi ce.cz

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně 22. 11. 2016

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Danková