KSBR 30 INS 9668/2016-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 9668/2016-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Marcel anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, korespondenční adresa: Vřesová 3626/11, 695 01 Hodonín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne, č.j. KSBR 30 INS 9668/2016-A-9,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 9. 5. 2016, č.j. KSBR 30 INS 9668/2016-A-9 , se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049966816, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že v průběhu řízení uzavřel darovací smlouvu s měsíčním plněním ve výši 1.000 Kč. Z tohoto důvodu dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se dlužníkovi záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením nových skutečností o výši částky rozhodné k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá. isir.justi ce.cz

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 7. 6. 2016

Mgr. Martin Hejda,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová