KSBR 30 INS 8988/2012-B-54
Jednací číslo: KSBR 30 INS 8988/2012-B-54

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , Antonínská 570/30, 602 00 Brno, o změně rozhodnutí o zamítnutí návrhu na změnu insolvenčního správce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.10.2013 č.j. KSBR 30 INS 8988/2012-B-50 se mění takto:

I. Insolvenční soud odvolává Mgr. Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO 68691297, s místem výkonu činnosti Pařížská 1218/7, 400 01 Ústí nad Labem, z funkce insolvenčního správce.

II. Novým insolvenčním správcem se ustanovuje AK2H insolvence v.o.s., IČO 01885073, se sídlem Pařížská 1218/7, 400 01 Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Na základě insolvenčního návrhu věřitele ze dne 13.4.2012 bylo usnesením insolvenčního soudu č.j.-A-2 ze dne 16.4.2012 oznámeno zahájení insolvenčního řízení dlužníka, jehož účinky nastaly téhož dne v 9:07 hodin. Usnesením ze dne 18.9.2012 č.j.-A-21 rozhodl insolvenční soud v souladu s ustanovením § 136 insolvenčního zákona o úpadku dlužníka a ustanovil do funkce insolvenčního správce Mgr. Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO 68691297, s místem výkonu činnosti Pařížská 1218/7, 400 01 Ústí nad Labem.

Usnesením ze dne 26.11.2012 č.j.-B-10 rozhodl insolvenční soud o způsobu řešení úpadku dlužníka tak, že na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že tento bude veden jako nepatrný konkurs.

Dne 17.10.2013 byl soudu doručen návrh insolvenčního správce na jeho odvolání z jeho funkce a ustanovení nového insolvenčního správce, společnosti AK2H insolvence, v.o.s.,

IČO 01885073 Pařížská 1218/7, 400 01 Ústí nad Labem (B-49). V tomto návrhu insolvenční správce uvedl, že počínaje dnem 7.10.2013 mu byla pozastavena činnost insolvenčního správce dle § 9 odst. 1 písm. d) zák.č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, neboť na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 213/2013-LO-INSO/4 ze dne 16.9.2013, které nabylo právní moci dne 7.10.2013, bylo povoleno vykonávat činnost insolvenčního správce veřejné obchodní společnosti AK2H insolvence, v.o.s., u které je statutárním orgánem a ohlášeným společníkem. Není tudíž nadále oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce jako fyzická osoba.

Usnesením ze dne 30.10.2013 č.j.-B-50 rozhodl soud o návrhu insolvenčního správce tak, že návrh insolvenčního správce na jeho odvolání funkce insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce jako nedůvodný zamítl. Usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 30.10.2013.

Dne 14.11.2013 bylo soudu doručeno odvolání insolvenčního správce (B-51), kterým se tento domáhá změny napadeného usnesení tak, aby odvolací soud rozhodl o jeho odvolání funkce insolvenčního správce a jako nového insolvenčního správce ustanovil společnost AK2H insolvence, v.o.s. Poukázal na změnu ustanovení § 31 odst. 3 insolvenčního zákona, účinnou od 1.8.2013. Dále doplnil, že v daném případě by navrženou změnou v osobě insolvenčního správce nebyla nijak narušena kontinuita probíhajícího insolvenčního řízení a naopak ponechání současného stavu by insolvenčnímu správci způsobilo nemálo technických a administrativních obtíží, jež by se mohly do průběhu insolvenčního řízení negativně promítnout.

Podané odvolání posoudil soud prvního stupně jako včasné, tedy podané v zákonem stanovené lhůtě.

Podle § 95 insolvenčního zákona může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 31 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona může insolvenční soud insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Z ustanovení § 31 odst. 5 insolvenčního zákona odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné.

Po posouzení odvolání insolvenčního správce proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na jeho odvolání z funkce a ustanovení insolvenčního správce nového, dospěl soud prvního stupně k závěru, že toto je důvodné. Skutečnosti uvedené odvolatelem jsou dle současné právní úpravy způsobilé odůvodnit rozhodnutí o jeho odvolání z funkce insolvenčního správce. Soud prvního stupně zároveň dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné procesní podmínky proto, aby odvoláním napadené usnesení v rámci autoremedury sám změnil a podanému odvolání v celém rozsahu vyhověl. Soud prvního stupně proto změnil napadené usnesení tak, že s odkazem na ustanovení § 31 odst. 3 insolvenčního zákona odvolal Mgr. Petra anonymizovano z funkce insolvenčního správce (výrok I.).

Soud musel v případě odvolání dosavadního insolvenčního správce zároveň rozhodnout o ustanovení insolvenčního správce nového. Insolvenčním správcem, který byl v souladu s požadavkem plynoucím z § 25 odst. 2 insolvenčního zákona určen předsedou insolvenčního soudu (B-52), byla insolvenčním soudem ustanovena společnost AK2H insolvence, v.o.s., ve které je odvolaný insolvenční správce činný jako ohlášený společník (výrok II.).

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje do vlastních rukou.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Lhůta k podání odvolání začíná insolvenčnímu správci a dlužníkovi běžet ode dne doručení usnesení do vlastních rukou.

V odvolání proti výroku II. lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý.

V Brně dne 28. listopadu 2013

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková