KSBR 30 INS 7841/2011-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 7841/2011-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Evou Vránovou v insolvenčním řízení dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , 675 55 Odunec 19, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.5.2011, č.j. KSBR 30 INS 7841/2011-A-5,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 11.5.2011, č.j. KSBR 30 INS 7841/2011-A-5, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049784111, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že nesouhlasí s postupem soudu, kdy soud při výpočtu částky pro účely oddlužení neodečetl vyživovací povinnost vůči dětem podle kalkulátoru splátek, který je přístupný na internetu, ale odečetl vyživovací povinnost vůči dvěma dětem podle výše, kterou uvedl dlužník, tedy ve výši 2.500,-Kč. Podle tohoto postupu by nezajištěným věřitelům připadla částka 56.160,-Kč, což by pokrylo pouze 18% pohledávek. Odvolatel namítá, že tento postup nemá oporu v zákoně a že by soud měl při výpočtu vycházet z kalkulátoru splátek, jak je to obvyklé. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud provedl nový výpočet pro účely oddlužení, ve kterém odečetl vyživovací povinnost dlužníka ke svým dětem ve výši, kterou stanoví zákon, tedy dvojnásobku částky 1.331,5,-Kč. Nově provedeným výpočtem došel k závěru, že dlužník je schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů z 32%. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1.6.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Vránová, v.r. Martina Žílová asistentka soudce