KSBR 30 INS 6040/2014-A-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 6040/2014-A-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , Chrlická 114, 664 61 Rebešovice, b) Martina anonymizovano , anonymizovano , Chrlická 114, 664 61 Rebešovice,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 23.6.2014, č.j. KSBR 30 INS 6040/2014-A-15, se r u š í.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku upravujícím vedení řízení soud rozhodl o vyloučení insolvenčního řízení dlužníka a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , Chrlická 114, 664 61 Rebešovice, k samostatnému řízení.

Podáním ze dne 30.6.2014 (A-16), doručeným soudu dne 3.7.2014, byly dlužníky včas podány námitky proti usnesení č.j.-A-15.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, může účastník řízení podat proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Po zvážení všech okolností soud neshledal procesní důvody pro vyloučení řízení uvedeného dlužníka k samostatnému řízení, neboť nesplnění procesních podmínek pro podání návrhu na povolení oddlužení jedním z manželů, není důvodem k vyloučení tohoto manžela k samostatnému řízení, a proto soud ve výroku uvedené rozhodnutí zrušil.

V dalším řízení se pak soud bude muset zabývat otázkou, zda podáním návrhu na povolení oddlužení nebyl dlužníky sledován nepoctivý záměr, a to s ohledem na skutečnost, že dlužníci ve svém insolvenčním návrhu neuvedli závazek ve výši 1,709.672 Kč, respektive o tento závazek svůj insolvenční návrh a seznam závazů doplnili až po té, co bylo proti dlužníkům zahájeno šetření pro podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení dle § 227 trestního zákoníku. Dlužníci k tomuto doplnění výslovně uvedli, že tento závazek chtěli uspokojit mimo insolvenční řízení.

Soud bude rovněž muset posoudit otázku oprávněnosti dlužníků k podání návrhu na povolení oddlužení, neboť dlužníci v insolvenčním návrhu a seznamu závazků uvádí závazky, které vznikly z podnikání dlužníků, přičemž souhlas věřitelů, kteří mají za dlužníky pohledávky vzniklé z podnikání dlužníků s řešením jejich úpadku oddlužením, přes výzvu soudu k doplnění, nedoložili ani netvrdili.

Nad rámec soud upozorňuje dlužníky, že vzhledem k tomu, že nedošlo k vyloučení řízení dlužníka a) k samostatnému řízení, je zpětvzetí učiněné dlužníkem b) neúčinné, neboť k účinnému zpětvzetí insolvenčního návrhu by muselo být učiněno oběma dlužníky.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková