KSBR 30 INS 4780/2011-B-52
Jednací číslo: KSBR 30 INS 4780/2011-B-52

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Mgr. Eva anonymizovano , anonymizovano , 798 61 Otinoves 177, korespondenční adresa: 796 01 Prostějov, Dobrovského 1451/8, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2016, č. j. KSBR 30 INS 4780/2011-B-49,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2016, č. j. KSBR 30 INS 4780/2011-B-49, se ve výroku II. mění tak, že insolvenčnímu správci JUDr. Lence Sorokové, se sídlem Prostějov, Pod Záhořím 1, PSČ 796 01, se určuje odměna včetně DPH ve výši 58.080 Kč a náhrada hotových výdajů včetně DPH ve výši 12.648 Kč.

Částka 57.969,00 Kč včetně DPH (odměna ve výši 48.307,50 Kč a hotové výdaje ve výši 9.661,50 Kč) byla uhrazena dlužníkem prostřednictvím záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce v rámci plnění splátkového kalendáře a částka 12.759 Kč včetně DPH nebyla dosud insolvenčnímu správci uhrazena.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2016, č. j. KSBR 30 INS 4780/2011-B-49, se ve výroku III. mění tak, že insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby uhradil částku 12.759 Kč, sestávající z odměny ve výši 3.630 Kč včetně DPH a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.758 Kč včetně DPH za období červen až září 2011 a dále z částky 7.371 Kč představující nezaplacené DPH z odměny a hotových výdajů insolvenčního správce za období říjen 2011 až prosinec 2014, která dosud nebyla insolvenčnímu správci uhrazena, k rukám insolvenčního správce, a to do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O splnění uložení povinnosti insolvenční správce neprodleně vyrozumí insolvenční soud.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením ze dne 27. 9. 2016, č. j.-B-47, insolvenční soud vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka schváleného ve formě plnění splátkového kalendáře, současně rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce (výrok II.) isir.justi ce.cz a dále o povinnosti dlužníka zaplatit dosud neuhrazenou odměnu insolvenčního správce a jeho hotové výdaje za období od rozhodnutí o úpadku dlužníka do rozhodnutí o schválení oddlužení, přičemž jejich výši určil částkou 5.388,00 Kč (výrok III.).

Proti výrokům II. a III. tohoto usnesení podal insolvenční správce v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že insolvenční soud sice správně určil výši jeho odměny a hotových výdajů včetně DPH. Pominul však, že v rámci záloh na odměnu a hotové výdaje hrazených dlužníkem v rámci plnění splátkového kalendáře nebyla po celou dobu trvání účinků schváleného oddlužení hrazena DPH, neboť insolvenční správce se stal plátcem DPH až od ledna 2015. Protože insolvenčnímu správci byla za dobu trvání účinků schváleného oddlužení (od října 2011 do září 2016) přiznána odměna ve výši 54.450 Kč s DPH a na zálohách byla dlužníkem na odměnu zaplacena částka 48.307,50 Kč a hotové výdaje byly přiznány ve výši 10.890 Kč s DPH, když na zálohách bylo zaplaceno 9.661,50 Kč, pak je zjevné, že zde vznikl rozdíl (nedoplatek) v celkové výši 7.371 Kč (6.142,50 Kč u odměny a 1.228,50 Kč u hotových výdajů), který dosud nebyl insolvenčnímu správci dlužníkem uhrazen. Z tohoto důvodu insolvenční správce navrhl, aby insolvenční soud uložil povinnost k úhradě této částky dlužníkovi.

Podle § 95 insolvenčního zákona může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Dle § 38 odst. 2 insolvenčního zákona se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Z ustanovení § 413 insolvenčního zákona vyplývá, že splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Pokud je insolvenční správce v době rozhodování o jeho odměně a hotových výdajích plátcem DPH, je třeba přiznat mu částku odpovídající této dani z celé odměny a hotových výdajů, a to bez ohledu na skutečnost, že se plátcem DPH stal až v průběhu trvání schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží odměna, kde je jeho odměna a náhrada hotových výdajů hrazena dlužníkem každý měsíc zálohově. Případný nedoplatek na odměně a hotových výdajích, který v důsledku toho vznikne, je povinen uhradit insolvenčnímu správci dlužník.

Insolvenční soud tedy podanému odvolání insolvenčního správce v celém rozsahu vyhověl a napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje do vlastních rukou. Lhůta k podání odvolání začíná těmto osobám běžet ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno do vlastních rukou (§ 74 insolvenčního zákona).

V Brně dne 6. 10. 2016

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Danková