KSBR 30 INS 468/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 30 INS 468/2012 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 854/2012-B-23 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 13. listopadu 2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší sp. zn. KSBR 30 INS 468/2012, pod kterým probíhá insolvenční řízení dlužníka Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , bytem Jarošov, Před Branou 411, bez věcného vyřízení, neboť před rozhodnutím odvolacího soudu je třeba provést potřebné úkony (§ 7 odst. 1 IZ a § 210 o.s.ř.).

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-6 ze dne 12.6.2012, kterým bylo neschváleno oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs (výrok II.), bylo rozhodnuto, že konkurs na majetek dlužníka bude veden jako nepatrný konkurs (výrok III.) a rozhodnuto o dalších účincích tohoto rozhodnutí (výroky IV. a V.). Z obsahu spisu však vyplývá, že u jednání dne 15.5.2012 soud prvního stupně vyhlásil usnesení, kterým neschválil oddlužení dlužníka. Z uvedeného vyplývá, že je třeba, aby soud prvního stupně před novým předložením věci odvolacímu soudu vyhotovil písemně usnesení ze dne 15.5.2012 a usnesení doručil (§ 168 a § 169 o.s.ř.), případně došlo-li ke zřejmé nesprávnosti v uvedení chybného data v písemném vyhotovení rozhodnutí na čl. B-6, tuto zřejmou nesprávnost opravil postupem podle ustanovení § 164 o.s.ř. (§ 167 odst. 2 o.s.ř.). Teprve poté lze opětovně spis předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu