KSBR 30 INS 4294/2012-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 4294/2012-A-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Evou Vránovou v insolvenčním řízení dlužníka: Stanislava anonymizovano , anonymizovano , 763 33 Štítná nad Vláří-Popov 104, zastoupená opatrovnicí Marií Kunovskou, 763 21 Slavičín, Divnická 197, zastoupeného JUDr. Jiřím Frajtou, advokátem, 766 01 Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 177, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.3.2012, č.j. KSBR 30 INS 4294/2011-A-6,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 1.3.2012, č.j. KSBR 30 INS 4294/2011-A-6, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049429412, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že právní názor soudu o výši odměny a hotových výdajů insolvenčního správce je nesprávný. Dlužník navrhoval povolení oddlužení ve formě zpeněžení majetku, tj. spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Při takové formě oddlužení ovšem odměna insolvenčního správce podle § 3 vyhl. č. 313/2007 Sb. činí 45.000,-Kč spolu 20% DPH, tj. celkem 54.000,-Kč. Náhrada hotových výdajů insolvenčního správce není paušálně předem stanovena. Krajský soud proto nepostupoval správně při výpočtu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ani při výpočtu pokrytí pohledávek nezjištěných věřitelů. Po odečtení částky 157.213,-Kč a částky 54.000,-Kč totiž zbývá pro nezajištěné věřitele částka 155.453,-Kč, která představuje více než 31% jejich pohledávek. Vzhledem k tomu, že odměna i náklady insolvenčního správce budou nepochybně uhrazeny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužnice, není důvodu, proč stanovit dlužnici povinnost složit zálohu ve výši 50.000,-Kč. Proto dlužník navrhuje, aby odvolací soud změnil usnesení krajského soudu v Brně ze dne 1.3.2012, č.j.-A-6, tak, že dlužnici se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud provedl nové výpočty pro účely oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty a shledal, že při předchozích výpočtech došlo k pochybení a odměna správce s DPH při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty činí 54.000,-Kč a ne 68.800,-Kč, jak uváděl insolvenční soud v usnesení ze dne 1.3.2012, č.j.-A-6. Z nových výpočtů pro účely oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je pak zřejmé, že nezajištěným věřitelům zůstane po odečtení zajištěných závazků a odměny insolvenčnímu správci spolu s DPH 155.453,-Kč, což pokryje 31% pohledávek nezajištěných věřitelů. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 22.3.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Vránová, v.r. Martina Žílová asistentka soudce