KSBR 30 INS 4011/2011-A-9
Číslo jednací: KSBR 30 INS 4011/2011-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Katson, s.r.o. v likvidaci, IČO: 27699196, 602 00 Brno, Přízova 1, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Insolvenční návrh dlužníka Katson, s.r.o. v likvidaci, IČO: 27699196, 602 00 Brno, Přízova 1, se pro nedostatek majetku dlužníka zamítá.

Odůvodnění:

Dne 11.3.2011 byl soudu doručen insolvenční návrh podaný likvidátorem dlužníka na zahájení insolvenčního řízení. Soud následně vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi (§ 101 insolvenčního zákona). Likvidátor v návrhu dále uvedl, že v průběhu likvidace byly zjištěny pohledávky těchto věřitelů: Krajský soud v Brně pohledávka ve výši 1.000,-Kč a Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pohledávka ve výši 39.639,-Kč a Městská správa sociálního zabezpečení Brno pohledávka ve výši 161.327,-Kč. Likvidátor nezjistil žádný majetek dlužníka. Součástí insolvenčního návrhu byla také zpráva likvidátora o tom, že prověřil bezúspěšně možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka. Likvidátor k návrhu připojil seznam majetku dlužníka, seznam závazků dlužníka a seznam zaměstnanců dlužníka, o kterých prohlásil, že jsou úplné a správné.

Insolvenční soud zjistil, že dlužník je obchodní společností ve formě společnosti s ručením omezeným, která byla zrušena s likvidací pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1.2.2011 č.j. 18 Cm 478/2009-15, kterým byl rovněž ustanoven likvidátor dlužníka Ing. Josef Nožička, 602 00 Brno, Spodní 22. Likvidátor byl ke dni podání návrhu, dle zjištění insolvenčního soudu, veden v seznamu insolvenčních správců, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Z insolvenčního návrhu, jeho příloh a šetření prováděného podepsaným soudem vyplynulo, že dlužník nevlastní žádný majetek, který by postačoval alespoň na úhradu nákladů insolvenčního řízení.

Výzvou ze dne 25.3.2011 vyzval insolvenční soud věřitele dlužníka, aby ve lhůtě 10 dnů sdělili podepsanému soudu informace o majetku dlužníka, který by bylo možno použít k uspokojení jejich pohledávek a informace o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost. Na tuto výzvu insolvenčního soudu reagovala

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Městská správa sociálního zabezpečení Brno, které pouze potvrdily existenci svých pohledávky vůči dlužníkovi.

Dle § 144 odst. 1 insolvenčního zákona je insolvenční soud oprávněn zamítnout insolvenční návrh, a to pro nedostatek majetku dlužníka, jestliže a) dlužník je obchodní společností, která byla zrušena rozhodnutím soudu, b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců, c) likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka, d) ze seznamu majetku dlužníka a šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, e) věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištěny.

Insolvenční soud má tedy za to, že jsou kumulativně splněny podmínky stanovené v § 144 insolvenčního zákona pro to, aby byl insolvenční návrh dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, který by postačoval alespoň k úhradě nákladů řízení.

O nákladech řízení soud nerozhodoval, neboť jediným účastníkem řízení je dlužník.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 156 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení je oprávněn podat odvolání dlužník a jeho věřitel, který doloží, že má za dlužníkem pohledávku (§ 144 odst. 3 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 75 insolvenčního zákona).

Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku je podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, nejde-li o právnickou osobu zřízenou zákonem (§ 144 odst. 4 insolvenčního zákona).

V Brně 14. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Hejda, v.r. Lenka Maříková soudce