KSBR 30 INS 3909/2011-A-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 3909/2011-A-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Evou Vránovou v insolvenčním řízení dlužnice: Alena anonymizovano , anonymizovano , 763 61 Napajedla, Masarykovo náměstí 558, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.4.2011, č.j. KSBR 30 INS 3909/2011-A-12,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.4.2011, č.j. KSBR 30 INS 3909/2011-A-12, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049390911, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedla, že soud pří výpočtech pro účely oddlužení opomněl do jejího příjmu připočíst důchod ve výši 1.000,-Kč měsíčně, který se zavázala splácet její matka po dobu trvání oddlužení, jak vyplývá ze smlouvy o důchodu, která je doložená v přílohách návrhu a jak je obsaženo v bodu č. 7 a č. 21 návrhu. Závěrem dlužnice uvedla, že je s ohledem na výši svých příjmů schopna zaplatit 30% závazků svých nezajištěných věřitelů a tak výše jejich příjmů splňuje podmínky pro oddlužení.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud při výpočtech pro účely oddlužení vycházel pouze z čistého příjmu dlužnice a opomněl do něho započíst příjmy ze Smlouvy o důchodu. Z toho důvodu nedostačovaly příjmy dlužnice na 30% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud proto vyzval dlužnici na zaplacení zálohy ve výši 50.000,-Kč na náklady insolvenčního řízení, které by vznikly v případě řešení úpadku dlužnice konkurzem. Při provedení nového výpočtu pro účely oddlužení se započtením příjmů ze Smlouvy o důchodu, došel soud k závěru, že je dlužnice podle doložených příjmů schopna uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů z 42%. Odpadl tedy důvod, který vedl soud k uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 Insolvenčního zákona).

Krajský soud v Brně dne 27.4.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Vránová, v.r. Lenka Maříková asistentka soudce