KSBR 30 INS 3838/2011-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 3838/2011-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Evou Vránovou v insolvenčním řízení dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , 796 01 Prostějov, Havlíčkova 2919/4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.3.2011, č.j. KSBR 30 INS 3838/2011-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.3.2011, č.j. KSBR 30 INS 3838/2011-A-5, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049383811, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že důvod, pro který mu soud uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč, tedy neschopnost uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň z 30%, odpadl, protože dlužník je schopen uspokojit pohledávky svých nezajištěných věřitelů více než z 30% díky navýšení svých příjmů příjmem z Darovací smlouvy. Soud usnesením ze dne 22.4.2011, doručeným dlužníkovi dne 29.4.2011, vyzval dlužníka k doložení Darovací smlouvy. Dlužník dne 5.5.2011 Darovací smlouvu soudu doložil. Odpadl tak důvod pro uložení zálohy na náklady řízení, neboť dlužníkovi příjmy již dostačují k uspokojení pohledávek věřitelů z 32,4%.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Navýšením příjmů dlužníka o příjmy z doložené Darovací smlouvy odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 9.5.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Vránová, v.r. Lenka Maříková asistentka soudce