KSBR 30 INS 382/2013-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 382/2013-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Marta anonymizovano , anonymizovano , 671 61 Stošíkovice na Louce 1,o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.2.2013, č.j. KSBR 30 INS 382/2013-A-8,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 6.2.2013, č.j. KSBR 30 INS 382/2013-A-8, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049038213, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že byl vyzván k doplnění návrhu na povolení oddlužení, návrh na povolení oddlužení doplnil. Ve svém odvolání navíc uvedl, že pracuje u společnosti, pro kterou vykonává sezonní práce, každý rok je tak v závislosti na počasí veden na Úřadu práce. K odvolání doložil výplatní pásky za rok 2012, potvrzení Úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání v období od 1.12.2012 do 16.1.2013, výplatní pásku za ledne 2013 a pracovní smlouvu na rok 2013. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se dlužníkovi záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14.3.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Hejda, v.r. Martina Žílová soudce