KSBR 30 INS 37102/2013-B-16
KSBR 30 INS 37102/2013-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , 588 33 Beranovec 22, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro Tomáše anonymizovano , anonymizovano , 588 33 Beranovec 22.

II. Insolvenční soud povoluje Tomáši Vrzalovi, anonymizovano , 588 33 Beranovec 22, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k nemovitostem sepsaným do Soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 4. 5. 2014 pod položkou č. M1, zveřejněnému v insolvenčním rejstříku jako číslo dokumentu B-6/3, za splnění podmínek uvedených v pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení majetku, zveřejněném v insolvenčním rejstříku jako číslo dokumentu B-13.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29. 4. 2014, č. j. KSBR 30 INS 37102/2014-A-20, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, na majetek dlužníka prohlásil konkurs a současně ustanovil do funkce insolvenčního správce.

Dne 15. 7. 2014 předložil insolvenční správce Soupis majetkové podstaty dlužníka (B-6), do kterého zařadil také nemovitosti ve vlastnictví dlužníka uvedené pod položkou č. M1.

Z upraveného seznamu přihlášených pohledávek po přezkumném jednání (B-10) je zřejmé, že předmětné nemovitosti jsou předmětem zajištění pohledávek věřitelů č. 2, 9 a 14, jež byly na přezkumném jednání zjištěny.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. 8. 2014 (B-11) požádal bratr dlužníka Tomáš Vrzal, anonymizovano , 588 33 Beranovec 22, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku, a to ve vztahu k nemovitostem sepsaným do majetkové podstaty dlužníka.

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Důvod, pro který žádá bratr dlužníka o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, spočívá v tom, že předmětné nemovitosti slouží k zajištění potřeby bydlení nejen dlužníka, nýbrž i jeho širší rodiny (rodiče, sourozenci). Insolvenční soud zjistil, že navrhovatel je osobou oprávněnou návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podat, přičemž jím uváděné skutečnosti odůvodňují udělení výjimky z ustanovení insolvenčního zákona omezujícího okruh osob, které mohou majetek dlužníka při zpeněžování majetkové podstaty nabýt.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl insolvenční soud o povolení výjimky Tomáši Vrzalovi ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k předmětným nemovitostem, a to za splnění podmínek uvedených v pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení zajištěného majetku, při předchozím udělení souhlasu za věřitelský orgán s tímto postupem.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (§ 295 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Brně dne 15. 1. 2015 Mgr. Martin Hejda, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková