KSBR 30 INS 32195/2013-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 32195/2013-A-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Jana anonymizovano , anonymizovano , Tyršova 129, 798 07 Brodek u Prostějova a b) Vojtěch anonymizovano , anonymizovano , Tyršova 129, 798 07 Brodek u Prostějova, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.1.2014, č.j. KSBR 30 INS 32195/2013-A-11,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 17.1.2014, č.j. KSBR 30 INS 32195/2013-A-11, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkům a) a b) neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049321953, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedli, že ke zvýšení finanačních prostředků, které by bylo možné v průběhu jejich oddlužení použít k uspokojení nezajištěných věřitelů, uzavřeli další darovací smlouvu, a to ve výši 1.000 Kč měsíčně se společností Steel Business s.r.o., IČO 01394240. Závěrem dlužníci navrhli, aby soud přezkoumal znovu jejich nové příjmy pro povolení oddlužení.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením nových skutečností o uzavření další darovací smlouvy ve výši 1.000 Kč měsíčně po dobu trvání oddlužení, odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 14. února 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková