KSBR 30 INS 3030/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 3030/2014-B-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Vaculka 108, 679 31 Sebranice, o námitkách dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2014, č. j. KSBR 30 INS 3030/2014-B-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2014, č. j. KSBR 30 INS 3030/2014-B-7, se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud schválil smlouvu o provedení veřejné dražby ze dne 19. 8. 2014 uzavřenou mezi společností: Dražební centrum s.r.o., IČO 24225207, Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha a insolvenčním správcem: GESTORE v.o.s., IČO 28820959, se sídlem Na Lánech 30, 570 01 Litomyšl.

Podáním ze dne 22. 10. 2014 (B-10), doručeným soudu dne 24. 10. 2014, byly dlužníkem včas podány námitky proti usnesení č. j.-B-10.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, může účastník řízení podat proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Podle § 287 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ) provede veřejnou dražbu dražebník na návrh insolvenčního správce. Smlouva o provedení dražby se stane účinnou dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor.

Podle § 293 odst. 1 a 2 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícího ke zpeněžení. Ustanovení § 287 odst. 2 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.

V projednávané věci došlo ke zpeněžení zajištěného majetku na pokyn zajištěného věřitele č. 5-Regular economy s.r.o. a z tohoto důvodu není souhlas věřitelského výboru, potažmo insolvenčního soudu, který v tomto řízení vykonává jeho funkci, zákonem vyžadován. Z tohoto důvodu insolvenční soud k námitkám dlužníka napadené usnesení zrušil.

Zrušení uvedeného usnesení však není důvodem k zastavění zpeněžování předmětu zajištění, neboť souhlas zajištěného věřitele se smlouvou o provedení dražby byl insolvenčnímu správci udělen a smlouva se tímto souhlasem stala účinnou.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Brně dne 26. 11. 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková