KSBR 30 INS 28134/2014-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 28134/2014-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Ĺubomír anonymizovano , anonymizovano , Sady 28. října 588/2, 690 02 Břeclav, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2014, č.j. KSBR 30 INS 28134/2014-A-7,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 22. 10. 2014, č.j. KSBR 30 INS 28134/2014-A-9, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049281344, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že vzhledem k tomu, že insolvenční soud konstatoval, že by dlužník nebyl schopen splnit podmínku uspokojení nezajištěných věřitelů v dostatečné výši, tj. minimálně 30 % nezajištěných závazků, přikládá ke svému odvolání další darovací smlouvu, ve které se třetí osoba zavázala poskytovat pravidelné plnění po dobu trvání oddlužení ve výši 600 Kč měsíčně. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se dlužníkovi záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá, případně se ukládá v nižší výši.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením nových skutečností o výši příjmu dlužníka, zejména doložením další darovací smlouvy, odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 19. 11. 2014

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková