KSBR 30 INS 28027/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 30 INS 28027/2013 29 NSČR 44/2015-A-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Mgr. Jaroslava Hamana, narozeného 20. října 1956, bytem v Josefově, Horní 15, PSČ 696 21, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 28027/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. října 2014, č. j. KSBR 30 INS 28027/2013, 1 VSOL 840/2014-A-38, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Olomouci usnesení ze dne 25. června 2014, č. j.-A-30, jímž Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-40). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 odst. 2, písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 6. února 2015, č. j. KSBR 30 INS 28027/2013-A-41, doručeným dovolateli zvlášť 10. února 2015, vyzval, aby do 2 měsíců od doručení usnesení předložil soudu potvrzení o tom, že má právnické vzdělání nebo si zvolil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů. Na toto usnesení reagoval dovolatel podáním z 27. února 2015 (A-42), v němž popisuje důvody své nepříznivé finanční situace a k otázce povinného zastoupení pouze uvádí, že od tohoto týdne bude zastupován advokátem . Přestože byl dovolatel insolvenčním soudem řádně poučen o následcích jeho nečinnosti, nedostatek povinného zastoupení neodstranil (ve lhůtě určené ve výzvě, ani později). Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. dubna 2015

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová