KSBR 30 INS 26765/2013-A-11
Jednací číslo: KSBR 30 INS 26765/2013-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , 623 00 Brno, Jírovcova 548/19, právně zastoupeného Mgr. Karin Kulčárovou, advokátkou v Brně, Údolní 567/33, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2013, č. j. KSBR 30 INS 26765/2013-A-8,

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2013, č. j. KSBR 30 INS 26765/2013-A-8, s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť bylo zjištěno, že dlužník nemá žádný příjem, ze kterého by v rámci oddlužení mohlo být plněno nezajištěným věřitelům. Dlužník uzavřel darovací smlouvu, podle které obdrží pravidelné měsíční plnění ve výši 4.510 Kč. Závazky dlužníka by tak byly hrazeny pouze třetí osobou a nikoli především z příjmů dlužníka, což insolvenční soud posoudil jako nepoctivý záměr dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvádí, že je dlouhodobě evidován na úřadu práce a o získání příjmů usiluje. Od 31. 5. 1996 je v dlouhodobém ambulantním léčení a vyžaduje stálou a pravidelnou psychiatrickou péči. Tato skutečnost je důvodem, že v současné době nemůže být zaměstnán a být výdělečně činný, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen žádné soustavné práce. Proto si dlužník zajistil možnost plnění splátek oddlužení pomocí daru od třetí osoby, jehož prostřednictvím může za dobu pěti let trvání oddlužení splátkovým kalendářem uhradit svým nezajištěným věřitelům více než 30 % jejich závazků. Dlužník návrhem na povolení oddlužení nesleduje nepoctivý záměr, ale svoji situaci chce řešit a uhradit více než 30 % nezajištěných závazků svých věřitelů. Závěrem dlužník navrhuje, aby napadené usnesení soudu prvního stupně bylo zrušeno.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka bylo podáno důvodně, proto napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 23. 1. 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková