KSBR 30 INS 26199/2012-A-9
Jednací číslo: KSBR 30 INS 26199/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Stanislava anonymizovano , anonymizovano , 687 64 Horní Němčí, U Školy 215, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.11.2012, č.j. KSBR 30 INS 26199/2012-A-6,

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.11.2012, č.j. KSBR 30 INS 26199/2012-A-6, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník předložil výpis z evidence rejstříku trestů, ze kterého vyplývalo odsouzení dlužníka za trestný čin krádeže a vzhledem k tomu, by insolvenční soud musel podaný návrh na povolení oddlužení zamítnout a rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvádí, že v době, kdy k činu došlo, měl nedostatek financí a došlo tak k odpojení plynu pro neplacení. Přítel dlužníka zapojil plyn tzv. na černo a dlužníkovi sdělil, že dluh uhradil a plyn byl opět zapojen. Dlužník vzal vše na sebe, neboť přítel dlužníka byl v době řešení případu ve vazbě. Současně dlužník ve svém odvolání uvedl, že způsobenou škodu ve výši 16.614,24 Kč již zaplatil a dne 15.11.2012 vydal Okresní soud v Uherském Hradišti usnesení, v němž rozhodl o osvědčení dlužníka. Závěrem dlužník navrhl, aby soud změnil své rozhodnutí a uvedená záloha 50.000,-Kč nebyla uložena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména vzhledem k rozhodnutí soudu o osvědčení dlužníka, insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 11.1.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Hejda, v.r. Martina Žílová soudce