KSBR 30 INS 25453/2014-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 25453/2014-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , Mrlínek 164, 768 11 Chropyně, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 10. 2014, č.j. KSBR 30 INS 25453/2014-A-9,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 21. 10. 2014, č.j. KSBR 30 INS 25453/2014-A-9, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049254534, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že souhlas věřitele, který má za dlužníkem pohledávku vzniklou z podnikatelské činnosti dlužníka tvrdil již ve svém insolvenčním návrhu. V podání ze dne 13. 10. 2014, kterým svůj insolvenční návrh doplnil již sice výslovně souhlas tohoto věřitele neuvedl, avšak přesto věřitel souhlasí s uspokojením své pohledávky v rámci oddlužení dlužníka.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením skutečnosti o souhlasu věřitele, který má za dlužníkem pohledávku vzniklou z podnikání dlužníka, odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 12. 11. 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková