KSBR 30 INS 23957/2014-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 23957/2014-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 2137/50, 591 01 Žďár nad Sázavou, korespondenční adresa Sklené 16, 591 01 Žďár nad Sázavou, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2014, č.j. KSBR 30 INS 23957/2014-A-7,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 24. 9. 2014, č.j. KSBR 30 INS 23957/2014-A-7, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049239574, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že soud vycházel z toho, že dlužník nebude schopen uhradit minimálně 30 % svých nezajištěných závazků, neboť z insolvenčního návrhu dlužníka vyplývá, že má nezajištěné závazky v celkové výši 938.890 Kč, zatím co jeho současný příjem činí 13.846 Kč. Dlužník však v insolvenčním návrhu uvádí nezajištěné závazky v celkové výši pouze 38.890 Kč, neboť závazek ve výši 900.000 Kč vůči věřiteli Komerční banka a.s., je závazkem zajištěným. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se dlužníkovi záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením uvedených skutečností o celkové výši nezajištěných závazků dlužníka, která dosahuje pouze výše 38.890 Kč, odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 19. 11. 2014

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková