KSBR 30 INS 21514/2013-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 21514/2013-B-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: Zdeňka Slabyhoudková, nar. 15.05.1938, Scheinerova 1014, 628 00 Brno, o odvolání insolvenčního spávce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.9.2014, č.j. KSBR 30 INS 21514/2013-B-5,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 3.9.2014, č.j. KSBR 30 INS 21514/2013-B-5, se mění tak, že soud schvaluje odměnu insolvenčního správce Ing. Jany Polachové, IČO 72536276, s místem výkonu činnosti Koliště 7, 602 00 Brno, ve výši 3.750 Kč, a to za období od rozhodnutí o úpadku dlužníka do schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a náhradu hotových výdajů ve výši 750 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud schválil odměnu insolvenčního správce Ing. Jany Polachové, a to za období od rozhodnutí o úpadku dlužníka do schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře ve výši 3.000 Kč, náhrada hotových výdajů v paušální výši 150 Kč za každý započatý měsíc nebyla přiznána.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že insolvenční správce má nárok na odměnu a zálohu na náklady a výdaje ve výši 150 Kč, a to za každý započatý kalendářní měsíc za období ode dne, kdy bylo povoleno oddlužení dlužníka do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž bude schválen splátkový kalendář, kdy tento závěr je v souladu s usnesením Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 373/2010 (KSUL 46 INS 1474/2010) ze dne 16.7.2010 a sp. zn. 1 VSPH 620/2010 (KSHK 40 INS 2229/2010) ze dne 25.8.2010. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se insolvenčnímu správci přiznává odměna za období od rozhodnutí o úpadku dlužníka do schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře ve výši 3.750 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 750 Kč.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech okolností a uvedených tvrzeních soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 3. října 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková