KSBR 30 INS 21312/2011-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 21312/2011-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Evou Vránovou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Marek anonymizovano , anonymizovano , 671 24 Vrbovec 149 a b) Ludmila anonymizovano , anonymizovano , 671 24 Vrbovec 149, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.1.2012, č.j. KSBR 30 INS 21312/2011-A-8,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 30.1.2012, č.j. KSBR 30 INS 21312/2011-A-8, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkům neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatili na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049213121, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedli, že dlužník, Ludmila anonymizovano , k návrhu na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře předložila soudu mimo jiné také listinu označenou jako dohoda , která je v návrhu označena jako příloha č. 19. Z této dohody vyplývá, že touto dohodou má Ludmila anonymizovano pro účely oddlužení po do dobu 60 měsíců zajištěn další měsíční příjem ve výši minimálně 2.000,-Kč. Za tohoto stavu věci jsou tedy dlužníci schopni měsíčně splácet nezajištěným věřitelům částku 5.542,-Kč. Za 60 měsíců jsou dlužníci schopni splatit částku ve výši 332.520,-Kč. Pokud pak činí závazky dlužníků částku ve výši 858.324,-Kč, jsou dlužníci schopni splatit pohledávky nezajištěných věřitelů do výši 38,74%, tudíž dlužníci splňují i tuto podmínku pro povolení oddlužení. Závěrem dlužníci s poukazem na uvedené skutečnosti navrhli, aby samosoudce tomuto odvolání vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dlužník Ludmila anonymizovano ve svém insolvenčním návrhu ze dne 12.12.2011 v bodu č. 10 návrhu: Očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech uváděl pouze příjem ve výši 10.455,-Kč ze starobního důchodu. Insolvenční soudu proto při svých výpočtech pro účely oddlužení příjmy z Dohody do výpočtů nezařadil. Z odvolání dlužníků Ludmily anonymizovano a Marka Papratce ze dne 10.2.2012 je ale zřejmé, že mezi další pravidelný příjem dlužníka patří i příjem z Dohody mezi Kútnikovou Danielou a Ludmilou anonymizovano , kdy Daniela Kútniková se zavazuje, že bude své sestře Ludmile anonymizovano měsíčně poskytovat finanční částku ve výši takové, aby se nezajištěným věřitelům dostalo nejméně 30% jejich pohledávek, tj. zavazuje se poskytovat částku v minimální výši 2.000,-Kč, ale maximálně ve výši 2.400,-Kč. Insolvenční soud s ohledem na výše uvedené provedl nové výpočty pro účely oddlužení ze kterých je zřejmé, že dlužníci: anonymizovano Ludmila a Marek anonymizovano jsou schopni uspokojit závazky nezajištěných věřitelů z 39%. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkům neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 20.2.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Vránová, v.r. Martina Žílová asistentka soudce