KSBR 30 INS 20945/2012-B-26
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 20945/2012-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Kamilou Hruškovou v insolvenční věci dlužníka: Zemědělské družstvo Měřín, v likvidaci, IČO 00144321, 594 42 Měřín, Zarybník 516, zastoupeného Mgr. Radimem Janouškem, advokátem, 779 00 Olomouc, Šantova 2, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 30 INS 30945/2012-B-25 ze dne 23. 11. 2016, se ve výroku opravuje tak, že výrok správně zní:

I. Insolvenční soud uděluje insolvenčnímu správci souhlas k tomu, aby po právní moci tohoto usnesení vydal výtěžek zpeněžení majetku dlužníka, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na LV č 78 pro katastrální území Pohořílky u Otína a obec Otín, LV č. 53 pro katastrální území a obec Chlumek, LV č. 38 pro katastrální území Kyjov u Černé a obec Kyjov a LV č. 16 pro katastrální území a obec Stránecká Zhoř, zajištěným věřitelům, a to: věřiteli č.4-Finančnímu úřadu pro kraj Vysočina, Tolstého 2, 586 01 Jihlava a věřiteli č. 6- Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 150 00 Praha 5 ve výši : 44 814 Kč věřiteli č.4 a 48 942,02 věřiteli č. 6.

O d ů v o d n ě n í:

Ve výše uvedeném usnesení uvedl insolvenční soud ve výroku a odůvodnění částku 60 399,80 Kč , namísto 48 942,02 Kč .

V souladu s ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) a ust. § 164 o.s.ř. soud rozhodl o opravě výroku zmíněného usnesení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, když chybně uvedenou částku opravil (odečetl náklady a odměnu insolvenčního správce).

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 IZ). isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení je možné podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.).

Krajský soud v Brně dne 25. 11. 2016

Kamila Hrušková v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková