KSBR 30 INS 20303/2011-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 20303/2011-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Evou Vránovou v insolvenčním řízení dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Štítná nad Vláří 104, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, právně zastoupeného: JUDr. Jiří Frajta, advokát, 766 01 Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 177, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.3.2012, č.j. KSBR 30 INS 20303/2011-A-7,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 1.3.2012, č.j. KSBR 30 INS 20303/2011-A-7, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049203031, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že podal insolvenční návrh v roce 2011, tj. před účinností nařízen vlády č. 409/2011 Sb., kterým došlo ke zvýšení částek životního a existenčního minima, a tak nemohl zvýšení těchto částek předpokládat. Toto zvýšení je přitom jediným důvodem, proč jeho příjmy v příštích 5 letech nepokryjí 30% pohledávek jeho nezajištěných věřitelů. Dlužník proto po vydání napadeného usnesení dojednal s paní Marií Kunovskou darovací smlouvu ze dne 23.3.2012, podle níž mu v příštích 5 letech bude vyplacena částka 30.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že po započtení tohoto příjmu již příjmy dlužníka pro účely oddlužení budou dostačovat k uspokojení nezajištěných pohledávek věřitelů i k pokrytí odměny a nákladů insolvenčního správce alespoň z 30%, není potřeba, aby byla složena záloha na náklady insolvenčního řízení, proto dlužník navrhuje, aby odvolací soud změnil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.3.2012, č.j. SBR 30 INS 20303/2011-A-7, tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá. A-9/2

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zohlednil příjmy z darovací smlouvy a provedl nové výpočty. Dlužník je díky navýšení svých příjmů schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v průběhu pěti let z 32%. Odpadl tak důvod, který vedl insolvenční soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 5.4.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Vránová, v.r. Martina Žílová asistentka soudce