KSBR 30 INS 20068/2016-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 20068/2016-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníka: TERANTEX s. r. o., IČO 27758249, Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 2016, č.j. KSBR 30 INS 20068/2016-A-5,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 1. 9. 2016, č.j. KSBR 30 INS 20068/2016-A-5 , se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049200686, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že jediný majetek, který dlužník vlastní jsou peněžní prostředky ve výši 49.439,00 Kč, které se nacházejí na pokladně společnosti. Z tohoto důvodu dlužník uvádí, že není schopen zaplatit zálohu ve výši 50.000,00 Kč, a proto navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se dlužníkovi záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá, případně se ukládá v nižší výši.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. isir.justi ce.cz

Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 3. 10. 2016

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Danková