KSBR 30 INS 19612/2011-B-44
Jednací číslo: KSBR 30 INS 19612/2011-B-44

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenční věci dlužníka: Anežka anonymizovano , anonymizovano , 676 02 Moravské Budějovice, Šindelářova 1259, při výkonu dohlédací činnosti, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Mánesova 1505, 676 02 Moravské Budějovice.

II. Insolvenční soud povoluje Janě Radové, anonymizovano , a Petru anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Mánesova 1505, 676 02 Moravské Budějovice, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k nemovitostem sepsaným do Soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 11. 3. 2013 pod položkou nemovité věci n1, zveřejněnému v insolvenčním rejstříku jako číslo dokumentu B-15.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8. 12. 2011, č. j.-A-11, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka. Následně rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen oddlužením a současně ustanovil do funkce insolvenčního správce.

Dne 11. 3. 2013 předložil insolvenční správce Soupis majetkové podstaty dlužníka (č. d. B- 15), do kterého zařadil také nemovitosti ve vlastnictví dlužníka uvedené pod položkou nemovité věci n1.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 13. 11. 2015 (č. d. B-35) požádala dcera dlužníka Jana Radová, anonymizovano , spolu se svým manželem Petrem Radou, anonymizovano , oba bytem Mánesova 1505, 676 02 Moravské Budějovice, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku, a to ve vztahu k uvedeným nemovitostem sepsaným do majetkové podstaty dlužníka. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Důvod, pro který žádá navrhovatelka Jana Radová, dcera dlužníka, spolu se svým manželem o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, spočívá v tom, že předmětné nemovitosti využívá dlužník k trvalému bydlení, a jakožto rodinný majetek, který se nachází delší dobu ve vlastnictví rodiny, by chtěla dcera zachránit. Insolvenční soud zjistil, že navrhovatelé jsou osobami oprávněnými návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podat, přičemž jím uváděné skutečnosti odůvodňují udělení výjimky z ustanovení insolvenčního zákona omezujícího okruh osob, které mohou majetek dlužníka při zpeněžování majetkové podstaty nabýt.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl insolvenční soud o povolení výjimky Janě Radové ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k předmětným nemovitostem, a to i v rámci výkonu působnosti věřitelského výboru ve smyslu § 66 insolvenčního zákona. Ke zpeněžení předmětných nemovitostí, zajištěného majetku, dojde za podmínek uvedených v pokynu zajištěného věřitele č. 3-INECON, s.r.o. ke zpeněžení zajištěného majetku.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (§ 295 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Brně dne 20. 9. 2016 Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Danková