KSBR 30 INS 18825/2016-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 18825/2016-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne, č.j. KSBR 30 INS 18825/2016-A-6,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 22. 8. 2016, č.j. KSBR 30 INS 18825/2016-A-6, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3049188256, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že jeho průměrný čistý příjem činí 12 013 Kč, odměna insolvenčnímu správci 65 340 Kč. Částka pro nezajištěné věřitele je 258 060 Kč, což při výši pohledávek 835 483,94 Kč znamená uspokojení 30,887 % výše pohledávek nezajištěných věřitelů. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá. isir.justi ce.cz

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 15. 9. 2016

Mgr. Martin Hejda v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Karolína Kulková