KSBR 30 INS 1802/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 30 INS 1802/2013 29 NSČR 72/2015-P24-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka IFP Institut Finančního Poradenství, a. s. v likvidaci, se sídlem v Brně-Zábrdovicích, Příkop 838/6, PSČ 602 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 1802/2013, o přihlášce pohledávky věřitele č. 24, o dovolání věřitele č. 24 Jozefa Kukučika, narozeného 20. března 1957, bytem Sněžnica 80, PSČ 023 32, Slovenská republika, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. února 2015, č. j. KSBR 30 INS 1802/2013, 3 VSOL 897/2014-P24-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6. února 2014, č. j.-P24-2, odmítl Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud )-cituje ustanovení § 185, § 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)-přihlášku pohledávky věřitele č. 24 Jozefa Kukučika (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku). K odvolání věřitele č. 24 Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 24 dovolání (č. l. P24-14). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu-dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 24. dubna 2015, č. j.-P24-15, doručeným dovolateli zvlášť dne 11. května 2015 (srov. doručenku u č. l. P24-15) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu, ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil. S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015

Mgr. Milan P o l á š e k , v . r . předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová