KSBR 30 INS 15893/2014-A-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 15893/2014-A-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Miloš anonymizovano , anonymizovano , 588 33 Stonařov 214, b) Pavla anonymizovano , nar. 31.03.1975, 588 33 Stonařov 214,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 17.7.2014, č.j. KSBR 30 INS 15893/2014-A-13, se r u š í.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku upravujícím vedení řízení soud rozhodl o vyloučení insolvenčního řízení dlužníka a) Miloše anonymizovano , anonymizovano , 588 33 Stonařov 214, k samostatnému řízení.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 170 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, není soud vázán usnesením, kterým se upravuje vedení řízení.

Po zvážení všech okolností soud neshledal procesní důvody pro vyloučení řízení uvedeného dlužníka k samostatnému řízení, a proto ve výroku uvedené rozhodnutí zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 20. srpna 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková