KSBR 30 INS 1487/2015-B-16
Jednací číslo: KSBR 30 INS 1487/2015-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Hejdou v insolvenční věci manželů-dlužníka: a) Božena anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 05 Jalubí 232, a b) František anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 05 Jalubí 232, při výkonu dohlédací činnosti, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro Zdeňku anonymizovano , anonymizovano , 790 61 Lipová-lázně 101.

II. Insolvenční soud povoluje Zdeňce Tillové, anonymizovano , 790 61 Lipová-lázně 101, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k nemovitostem sepsaným do Soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 30. 4. 2015 pod položkou nemovité věci n47, n48 a n49, zveřejněnému v insolvenčním rejstříku jako číslo dokumentu B-3.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 5. 3. 2015, č. j.-A-13, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka. Následně rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen oddlužením a současně ustanovil do funkce insolvenčního správce.

Dne 4. 5. 2015 předložil insolvenční správce Soupis majetkové podstaty dlužníka (č. d. B-3), do kterého zařadil také nemovitosti ve vlastnictví dlužníka uvedené pod položkou nemovité věci n47, n48 a n49.

Usnesením ze dne 27. 7. 2015, č. j.-B-9, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 11. 8. 2016 (č. d. B-14) požádala sestra dlužníka a) Zdeňka Tillová, anonymizovano , bytem 790 61 Lipová-lázně 101, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku, a to ve vztahu k uvedeným nemovitostem sepsaným do majetkové podstaty dlužníka. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Důvod, pro který žádá navrhovatelka Zdeňka Tillová, sestra dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, spočívá v tom, že k předmětným nemovitostem mají rodiče navrhovatelky a dlužníka a) zřízeno věcné břemeno doživotního užívání, tyto představují rodinnou památku a chce tek rodičům dopřát klidné a důstojné dožití.

Insolvenční správce ve svém vyjádření ze dne 12. 8. 2016 (č. d. B-14) uvedl, že připojeným znaleckým posudkem byla hodnota předmětných nemovitostí stanovena ve výši 650.00 Kč, když navrhovatelka přeložila nejvýhodnější nabídku, přestože by prodej nemovitostí inzerován na realitních serverech. Insolvenční správce proto dospěl k závěru, že prodej předmětných nemovitostí je nejvhodnějším způsobem jejich zpeněžení a proto navrhl, aby insolvenční soud návrhu vyhověl.

Insolvenční soud zjistil, že navrhovatelka je osobou oprávněnou návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podat, přičemž jí uváděné skutečnosti odůvodňují udělení výjimky z ustanovení insolvenčního zákona omezujícího okruh osob, které mohou majetek dlužníka při zpeněžování majetkové podstaty nabýt. Současně vzal v úvahu i skutečnost, že tento postup povede k maximalizaci uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl insolvenční soud o povolení výjimky Zdeňce Tillové ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k předmětným nemovitostem, a to i v rámci výkonu působnosti věřitelského výboru ve smyslu ustanovení § 66 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu

v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (§ 295 odst. 3 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; navrhovatelce, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání běží těmto osobám ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Brně dne 4. 11. 2016

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Machová