KSBR 30 INS 1368/2013-A-14
V dokumentu byly dle ust. § 422 odst. 3 IZ anonymizovány následující údaje fyzických osob: r.č., dat. nar., bydliště FO, č. dokladu totožnosti, čísla b

Jednací číslo: KSBR 30 INS 1368/2013-A-14

U S N E S E N Í

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 12165689, Olomoucká 39, 618 00 Brno, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka ze dne 21.2.2013 na nařízení předběžného opatření vůči: Richard Pochylý, nar. se zamítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem podaným u soudu dne 18.1.2013 se dlužník domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení dlužníka byla soudem zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 18.1.2013 v 11:44 hodin. Usnesením ze dne 30.1.2013 č.j.-A-4, zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 30.1.2013 v 9:19 hodin, soud insolvenční návrh dlužníka pro jeho vady dle § 128 insolvenčního zákona odmítl. Dne 12.2.2013 podal dlužník proti rozhodnutí soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu odvolání.

Dne 21.2.2013 byl soudu doručen návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření (A-9). Dlužník navrhoval, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by Richardu Pochylému, nar. , zakázal nakládat s nemovitostmi zapsanými na LV č. 2505 pro k.ú. Žebětín. Důvodem nařízení předběžného opatření měla být skutečnost, že tato společnost nabyla předmětné nemovitosti jako vydražitel na základě příklepu uděleného v dražbě konané dne 4.2.2013, nařízené soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou, Exekutorský úřad ve Zlíně v rámci exekuce na majetek dlužníka jako povinného. Provedením dražby mělo dojít k porušení ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, z něhož vyplývá, že po zahájení insolvenčního řízení nelze exekuci provést.

Podle § 103 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Pokračování/2

Dle odst. 4 nastávají účinky zahájení insolvenčního řízení okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

Podle odst. 5 platí, že nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.

Z ustanovení § 142 insolvenčního zákona jsou jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu: a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, c) zamítnutí insolvenčního návrhu, d) zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka.

Podle § 146 odst. 1 insolvenčního zákona zanikají účinností rozhodnutí podle § 142 účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Dle § 89 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že pokud soud insolvenční návrh dlužníka pro jeho vady odmítl, zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení již zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. dne 30.1.2013 v 9:19 hodin. Dlužníkem podané odvolání na tomto stavu nic nemění. Soudnímu exekutorovi tak nic nebránilo, aby následně v provádění exekuce na majetek dlužníka jako povinného pokračoval a dne 4.2.2013 předmětné nemovitosti v držbě prodal.

Soud proto návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení doručí insolvenční soud dlužníku do vlastních rukou. Lhůta k podání odvolání běží dlužníku ode dne doručení usnesení do vlastních rukou.

V Brně dne 26. února 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Hejda, v.r. Martina Žílová soudce