KSBR 30 INS 13609/2013-P3-4
Jednací číslo: KSBR 30 INS 13609/2013-P3-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Mikulovská 108, 691 44 Lednice na Moravě, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3: O.K.V. Leasing s.r.o., IČO 63487063, Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupen JUDr. Ivo Marethem, advokátem, Strojírenská 2244/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.11.2013, č.j. KSBR 30 INS 13609/2013-P3-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.11.2013, č.j. KSBR 30 INS 13609/2013-P3-2, se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud odmítl zcela přihlášku pohledávky věřitele č. 3: O.K.V. Leasing s.r.o., IČO 63487063, neboť přihláška pohledávky č. 3 věřitele č. 3 byla na přezkumném jednání popřena v částce 20.000,-Kč, což je 56,8 % z celkové částky přihlášené pohledávky.

Proti tomuto usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že soud vycházel z úvahy, že pohledávka věřitele tvoří jediný a nedílný celek, tedy že pohledávka č. 3 tvoří více jak 50 % celku, nikoli že se jedná o dílčí pohledávku, kterou je nutné od ostatních dílčích pohledávek odlišit a podřídit ji samotnému režimu. Popření pohledávky č. 3 je nutné posuzovat jako popření pohledávky č. 3 ve výši 100 %, nikoli jako popření pohledávky ve výši 56,8 %. Závěrem věřitel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil, neboť pohledávky č. 1 a 2 jsou zcela po právu.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud posoudil odvolání věřitele a důvody v něm uváděně a dospěl k závěru, že podané odvolání je zcela důvodné. Z tohoto důvodu napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona zrušil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 15. ledna 2014

Mgr. Martin Hejda v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková