KSBR 30 INS 12095/2012-P13-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 30 INS 12095/2012-P13-5

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Michaelou Lochmannovou v insolvenční věci dlužníka: AD stav s.r.o., IČO 26296837, 63900 Brno, Vídeňská 55, o přihlášce pohledávky věřitele č. 12: HOUDEK spol. s r.o., IČO 49905813, Ještědská 85, 460 08 Liberec 8,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 14.5.2013, č.j. KSBR 30 INS 12095/2012-P13-2, se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 12 s e n e o d m í t á a j e h o ú č a s t v insolvenčním řízení n e u k o n č u j e.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud odmítl pro opožděnost pohledávku věřitele č. 12: HOUDEK spol. s r.o., IČO 49905813, neboť přihláška byla insolvenčnímu soudu doručena dne 23.4.2013, přičemž lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 22.4.2013. Přihláška navíc nesplňovala formální požadavky, neboť nebyla podána na předepsaném formuláři.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 12 v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl a doložil, že přihláška pohledávky byla předána k přepravě České poště, s.p. dne 22.4.2013 a nebyla tudíž uplatněna opožděně. Dne 23.5.2013 byla soudu doručena oprava a doplnění přihlášky na příslušném formuláři.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením nových skutečností o datu podání přihlášky k přepravě provozovateli poštovních služeb, odpadly důvody, které vedly soud k odmítnutí přihlášky věřitele č. 12. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 12 se neodmítá a účast věřitele č. 12 v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

V Brně dne 4.června 2013

Mgr. Michaela Lochmannová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková