KSBR 30 INS 11983/2016-A-8u i:-mmmmmWHHADHÉ JEN ADRESÁTA KSBR 30 INS I 1893I20I6-A-8 lílíTiI Hmm? m u JJ m1 mnm

5-5 U115-t.._.t-.. g__..~-16'; v u muni umu ludi

1...... .....-'I

...__ tJüseľ Kaša. rüč. l954 Ruzsuchy [58 592 5? Ralsuchy

v

...... ..

Hmm Www----wIIIIIIIIIIIIIIIIII l-.ł-..łquII-::ł I... 'i-I-ł:-I-ł-

Ěäüä a na m2 Ěuawăz mm.: .uE ..mĚmmx THE

..Š SŠ

__. ..Ě ...I .1 1 ?řäawmš

Eämäq .Ě mšąxzä Ěääułär

.É.ĚE ššg . 2. ._ -. .l 95m E Š .ĚĚĚĚ n. Šum:: EEĚuEn mEm. ... Eau Ěäřx až._ ..E1..:íiłf.ł .šřšän

REFERÁT:Usnesení o nařízení předběžného opatření A-8:

1. zveřejní V IR spolu s referátem

2. doruč dlužníkům a) a b)-DS, není-li č. I + návrh A-7

3. doruč navrhovateli: soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město -DS + vzor č. 072 o.s.ř.

Kalendář-PM

V Brně dne 27. 5.2016

Mgr. Martin Hejda soudce

Došlo: 27.5.2016 Vypraveno: 27.5.2016 mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvlllv vvlv lv-v lv Ivvv Ivvlvlv-

30lNS 1189312016 A-8 Usn. před. opatření 15/6, tisková skupina 95928-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

A-8 Usnesení o nařízení p 2016/05/27 14:20:45,0-072b.DOC 2016/05/27 12:39:15 Mgr. Tunkl Martin, IČ: 66248574, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: TUNKL MART 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Tunkl Martin, Mgr.-soudní exekutor, Palackého 28, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: 7pig84c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 28.05.2016 06:26:10 28.05.2016 06:26:11

Zuzana Štěpánková 28.05.2016 10:00:00

Zprávu vypravil: Doručeno:

28.05.2016 06:26:10 28.05.2016 06:26:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

28.05.2016 10:00:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 07:35 Kontrolu provedl: Škodová Danuše

29.05.2016 01:08Spisová značkaz3OINS 11893/2016 Identifikace dotazuz95928-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 14:28 Kontrolu provedl; Štěpánková Zuzana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát:M@r. Tunkl Martin, IČ: 66248574, Typ exekutor ID:TUNKL MART 2 obch.náz. soudní exekutor, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT 1D DS:7pig84c Stav DS Přístupná Nazev DS firma: Tunkl Martin, Mgr.-soudní exekutor IČ: 66248574 Adresa: Palackého 28, 30100 Plzeň, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresatzKaša anonymizovano , anonymizovano , 73% fyzická IDzKAŠA JOSE260954 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Kaša, Jo anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresát:Kašová anonymizovano , anonymizovano , ?31% podnikajíc: IDzKAŠOVÁ MAR1110458 1 IČ: 15256103, podnikající FO í 50 Hledáno V DS:typ: PFO, Kašová, Ma anonymizovano , 15256103 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R