KSBR 30 INS 10601/2012-B-16
Jednací číslo: KSBR 30 INS 10601/2012-B-16

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Michaelou Lochmannovou v insolvenční věci dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , 767 01 Lutopecny 127, o změně usnesení č.j. KSBR 30 INS 10601/2012-B-14 ze dne 25.3.2013 o udělení souhlasu s prodejem věcí nemovitých mimo dražbu

takto: Výrok II. písm. b) usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 30 INS 6360/2011-B-14 ze dne 25.3.2013 s e m ě n í tak, že minimální cena prodeje nemovitých věcí není stanovena.

Odůvodnění: Podáním ze dne 18.3.2013 požádal insolvenční správce: Mgr. David Gregor, s místem výkonu činnosti Rašínova 103/2, 602 00 Brno (dále jen správce ) soud o souhlas s prodejem ve výroku specifikovaného nemovitého majetku mimo dražbu, který řádně sepsal do Soupisu majetkové podstaty (dále jen soupis ) ke dni 1.10.2012. Zajištění věřitelé jako jednu z podmínek uvedly, že při zpeněžování nemovitostí musí být minimální cena stanoven částkou 1.180.000,-Kč. Insolvenční soud proto ve výše zmíněném usnesení tuto částku ve výroku II. pod písm. b) uvedl jako jednu z podmínek zpeněžení nemovitostí prodejem mimo dražbu.

Podáním doručeným soudu dne 29.3.2013 doložil insolvenční správce soudu změnu pokynu zajištěných věřitelů, ve kterém zajištění věřitelé vyslovují souhlas s tím, aby stanovení minimální ceny, za kterou budou nemovitosti nabízeny k prodeji, byla z jejich pokynů vypuštěna.

Insolvenční soud se žádostí insolvenčního správce o vypuštění stanovení minimální ceny k prodeji nemovitostí, s přihlédnutím k souhlasu zajištěných věřitelů (doručenému soudu dne 29.3.2013) vyslovil souhlas a změnil výrok II. písm b) tak, že minimální cena prodeje nemovitých věcí není stanovena.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 4.4.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michaela Lochmannová, v.r. Martina Žílová asistentka soudce