KSBR 30 INS 10542/2016-A-12
H "Ill !Hull-Irnql umu.. I|.-||" |-" '1-m. Í-. .. 4 mlhäüilh . . JH'IHIIHFWWIE' tennmvusmlmnumu ML

KSBR 3U ľNS lüS42üGlű-ä-12 usnesení + .

MiiilÍllÍl MWIHMEIIIWMIIHUW luľwłłüł'lTü5-Eü1ůw

1*

"" ,I 'u _ . I 43-x . ' i? . " "3 .. *li-far' ~ Wľřääă = 1-.. má: u] ..l .-..

Ř' ln' I _ dntäLł-Lüväm. .. .

DFI-nintedadmäuiiľlłutpl.. uúlúídnbtlłrlniułmdnd' mmwumumm .. .

*x

anonymizovano Nejezchleb Rudice 215 +579 06 Jedüvnice

++++++++++-- 2.,.... ._usacmz~r .................. .. --. ?2"-

REFERÁT:

Usnesení o nařízení předběžného opatření A-ll:

1. zveřejní V IR spolu s referátem

2. doruč dlužníkovi-DS, není-li č. I + návrh A-9 + A-ll

3. doruč navrhovateli: soudní exekutor Mgr. Jiří Nevřela, Exekutorský úřad Praha-východ-DS + vzor č. 072 o.s.ř.

Kalendář-PM

V Brně dne 6. 5.2016

Mgr. Martin Hejda soudce mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i v-J 'v-v'---v-vvvlvvvlvv vvlvv lvvv 'vv-v I lvlvl-vvl vllv

30lNS 10542/2016 A-12 usnesení + vzor 072, tisková skupina 22097-5/2016 LHŮTA Lhůta:

A-11 Usnesení o nařízení 2016/05/06 14:15:08,0-072b.DOC 2016/05/09 16:19:16 Mgr. Nevřela Jiří, IČ: 70623686, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: NEVŘELAJIŘÍ 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Nevřela Jiří, Mgr.-soudní exekutor, Libocká 73/57, 16100 Praha 6, CZ

ID DS: 74ag8rg

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 18:30:49 09.05.2016 18:30:50

Marie Hanáková 09.05.2016 19:06:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 18:30:49 09.05.2016 18:30:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 19:06:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.05.2016 07:16 Kontrolu provedl:

10.05.2016 02:43

Líbalová anonymizovanoSpisová značka:3OINS 10542/2016 Identifikace dotazu:22097-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 16:26 Kontrolu provedl: Hanáková Marie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Nevřela Jiří, IČ: 70623686, TYPľexekutor IDzNEVŘELAJIŘÍ l obch.náz. soudní exekutor, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:74ág8rg Stav DS Přístupná Název DS firma: Nevřela Jiří, Mgr.-soudní exekutor IČ: 70623686 Adresa: Libocká 57/73, 16100 Praha 6, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Nejezchleb anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: IDzNEJEZCHPETRl71166 2 IC: 67558020, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Nejezchleb, P anonymizovano , 67558020 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R