KSBR 29 INS 9616/2013-P10-4
Číslo jednací: KSBR 29 INS 9616/2013-P10-4 Přihláška pohledávky č. 10 Věřitel č. 10

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou, jako samosoudcem ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , 760 01 Zlín, Náměstí Míru 12, o přihlášce pohledávky č. 10 věřitele č. 10: Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 2006/9,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 9616/2013-P10-2 ze dne 29.8.2013, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 10 věřitele č. 10: Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 2006/9, s e r u š í .

II. Přihláška pohledávky č. 10 věřitele č. 10: Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 2006/9, byla doručena ve lhůtě.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně, č.j.-P-10-2 ze dne 29.8.2013, byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 10 věřitele č. 10: Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 2006/9.

Dne 27.6.2013 bylo soudu doručeno podání věřitele č. 10 ze dne 26.6.2013 označené jako Doplnění přihlášky, předmětná přihláška, o jejíž doplnění se mělo jednat však nebyla na podatelně zdejšího soudu dohledána. Z tvrzení věřitele č. 10 však vyplývá, že přihláška pohledávky věřitele č. 10 ze dne 28.5.2013 byla podána včas. Dne 20.8.2013 byla soudu doručena kopie předmětné přihlášky ze dne 28.5.2013.

Dne 11.9.2013 adresoval věřitel č. 10 soudu prostřednictvím elektronické pošty podání označené jako Žádost, kde uvádí, že k prokázání skutečnosti, že byla poštovní zásilka s předmětnou přihláškou zaslána v požadovaném termínu, zasílá potvrzení o tom, že byla přihláška na Krajský soud v Brně zaslána dne 28.5.2013, a současně věřitel přiložil ke svému podání poštovní podací arch k doporučeným zásilkám, které jím byly odeslány dne 28.5.2013 Krajskému soudu v Brně. Toto podání věřitele bylo posouzeno jako včasné odvolání.

V součinnosti s podatelnou zdejšího soudu bylo zjišťováno, zda předmětná přihláška č. 10 věřitele Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 2006/9, ze dne 28.5.2013, byla soudu doručena. Skutečnost, že předmětná přihláška věřitele č. 10 ze dne 28.5.2013 nebyla do dnešního dne na podatelně Krajského soudu v Brně dohledána, je nutno vyhodnotit ve prospěch věřitele jako odesílatele podání (shodně například rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.9.2012, č. j. 1 VSOL 412/2012-A-30). Není důvod nevěřit věřiteli, který tvrdí, že adresoval soudu včasnou přihlášku pohledávky za situace, kdy soud nemá původní podání k dispozici, aniž by se jednalo o zavinění na straně podatele. Věřiteli nelze přičítat k tíži skutečnost, že podání nebylo možné v rámci zdejšího soudu předmětné dohledat.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soud shledal, že v předmětné právní věci nenastala žádná skutečnost, se kterou je spojen zákonný následek, že k přihlášce pohledávky se nepřihlíží, a přihláška pohledávky se odmítá.

Soud proto usnesení č.j.-P10-2 ze dne 29.8.2013, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 10 věřitele č. 10: Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 2006/9, zrušil a současně rozhodl, že přihláška pohledávky č. 10 věřitele č. 10 byla doručena ve lhůtě.

Soudce shledal důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení č.j.-P10-2 ze dne 29.8.2013 zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně; osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční věřitel: Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 2006/9.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 11.9.2013 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce