KSBR 29 INS 9298/2013-B-22
Číslo jednací: KSBR 29 INS 9298/2013-B-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Janou Petrů v insolvenční věci dlužníka: Věra Rapantová, RČ 616112/1769, nar. 12. 11. 1961, Maršov 28, 688 01 Uherský Brod, o insolvenčním návrhu věřitele: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Navrhovateli Leoši Bujáčkovi, nar. se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Věry Rapantové ohledně nemovitého majetku, který je uveden v soupisu majetkové podstaty pod bodem B-nemovité věci:

-pozemek par. 124/6, ostatní plocha o výměře 25 m2 -pozemek par. 134, trvalý travní porost o výměře 686 m2 -pozemek par. 136, zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2, jehož součástí je stavba: Maršov, č.p. 29, rod. dům -pozemek par. 137, zast. plocha a nádvoří o výměře 368 m2, na pozemku stojí stavba: Maršov, č.p. 28, rod. dům -pozemek par. 138/2, vodní plocha o výměře 395 m2 -pozemek par. 138/3, vodní plocha o výměře 1198 m2 -pozemek par. 138/71, zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2, na pozemku stojí stavba: Maršov, č.p. 28, rod. dům -pozemek par. 163/3, ostatní plocha o výměře 57 m2 -pozemek par. 163/4, ostatní plocha o výměře 85 m2 -pozemek par. 163/12, ostatní plocha o výměře 38 m2 -pozemek par. 164/1, trvalý travní porost o výměře 5321 m2 -pozemek par. 164/4, trvalý travní porost o výměře 2526 m2 -pozemek par. 166/2, trvalý travní porost o výměře 2376 m2 -pozemek par. 166/3, trvalý travní porost o výměře 2470 m2 -budova č.p. 28 v části obce Maršov, rod. dům na parcele p.č. 137 a 138/71

vše zapsáno na LV č. 77 pro katastrální území Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště, obec Uherský Brod.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2014 čj.-A-19, byl zjištěn úpadek dlužníka Věry Rapantové. Výrokem II. téhož usnesení bylo rozhodnuto o tom, že úpadek dlužníka bude řešen konkurzem.

Usnesením ze dne 19. 12. 2013, čj.-B-14, vyslovil insolvenční soud souhlas s prodejem nemovitého zajištěného majetku dlužníka mimo dražbu a stanovil podmínky jeho prodeje.

Podáním doručeným soudu dne 12. 9. 2014 požádal Leoš Bujáček jako osoba dlužníkovi blízká o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona). V odůvodnění své žádosti uvedl, že je synem dlužníka, v rodinném domě žije od dětství a chtěl by v něm provozovat živnost a zbudovat v přízemí domu výrobu cukrářských výrobků. Současně uvedl, že je hodlá veškeré nemovitosti odkoupit za nejvyšší cenu, kterou nabídl kupující, který posléze od úmyslu uzavřít kupní smlouvu odstoupil, tj. za cenu 1.705.000,00 Kč.

Podáním doručeným soudu dne 11. 9. 2014 sdělil insolvenční správce Ing. Miroslava Motyčková, že se na něj s žádostí o koupi nemovitostí ve vlastnictví dlužníka obrátil syn dlužníka a nabídl, že nemovitosti odkoupí za stejnou cenu, jakou nabídl předchozí zájemce o koupi. V podání insolvenční správce uvedl, že nemá námitek k prodeji předmětných nemovitostí osobě dlužníkovi blízké, neboť na základě usnesení ze dne 19. 12. 2013, čj. -B-14, byly nemovitosti po dlouhou dobu nabídnuty k prodeji mimo dražbu, žádného zájemce o koupi se však nepodařilo zajistit. Insolvenční správce ke svému podání připojil rovněž souhlas zástupce věřitelů České spořitelna, a.s., který je rovněž zajištěným věřitelem, s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a současně insolvenční soud neshledal tento postup v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, neboť dojde úplnému uspokojení zajištěných věřitelů Česká správa sociálního zabezpečení a B & T advisors, s.r.o., a částečnému uspokojení zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s. S ohledem na výše uvedené rozhodl insolvenční soud tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil Leoši Bujáčkovi, jakožto osobě dlužníkovi blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno věřiteli v písemném vyhotovení (ust. § 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 23. 9. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Petrů, v.r. Martina Žílová asistent soudce