KSBR 29 INS 8825/2011-B-30
Číslo jednací: KSBR 29 INS 8825/2011-B-30

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Janou Petrů v insolvenční věci dlužníka: a) Radomír anonymizovano , anonymizovano , 798 17 Smržice, Družstevní 319, a dlužníka: b) Andrea anonymizovano , nar. 3. 10. 1974, 798 17 Smržice, Družstevní 319,

o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Navrhovateli Monice anonymizovano nar. 27. 5. 1995, Družstevní 319, 798 17 Smržice, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a) Radomíra anonymizovano a dlužníka b) Andrei anonymizovano ohledně nemovitého majetku, který je uveden v soupisu majetkové podstaty-položka č. 1:

pozemek p.č. 284 o výměře 185 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 319, vše zapsané na LV č. 1107 pro k.ú. Smržice, okres Prostějov.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2012, čj.-A-28, byl zjištěn úpadek dlužníka a) Radomíra anonymizovano a dlužníka b) Andrei anonymizovano . Výrokem II. téhož usnesení bylo rozhodnuto o tom, že úpadek dlužníků bude řešen oddlužením.

Usnesením ze dne 23. 8. 2012, čj.-B-25, vyslovil insolvenční soud souhlas s prodejem nemovitého zajištěného majetku dlužníků mimo dražbu a stanovil podmínky jeho prodeje.

Podáním doručeným soudu dne 5. 8. 2014 požádala Monika anonymizovano jako osoba dlužníkům blízká o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona). V odůvodnění své žádosti uvedla, že je dcerou dlužníků, v rodinném domě žije společně s rodiči a nezletilým bratrem, a jelikož získala stabilní příjem, chtěla by tímto pomoci rodičům z finanční tísně a současně zachovat možnost bydlení pro celou rodinu.

Podáním doručeným soudu téhož dne sdělil insolvenční správce Ing. Monika Fabrinská, že nemá námitek k prodeji předmětné nemovitosti osobě dlužníkům blízké, neboť na základě usnesení ze dne 23. 8. 2012, čj.-B-25, byla nemovitost po dlouhou dobu nabídnuta k prodeji mimo dražbu, žádný ze zájemců o koupi však neučinil vážnou cenovou nabídku. Insolvenční správce ke svému podání připojil rovněž souhlas zástupce věřitelů s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a současně insolvenční soud neshledal tento postup v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené rozhodl insolvenční soud tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil Monice anonymizovano , jakožto osobě dlužníkovi blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno věřiteli v písemném vyhotovení (ust. § 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27. 8. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Petrů, v.r. Martina Žílová asistent soudce