KSBR 29 INS 8620/2015-A-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 8620/2015-A-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Petr Žigmund, RČ 741223/4841, nar. 23. 12. 1974, 767 01 Kroměříž, Ovocná 3260/54, a dlužníka: Denisa Žigmundová, RČ 766217/4124, nar. 17. 12. 1976, 767 01 Kroměříž, Ovocná 3260/54, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2015, čj. KSBR 29 INS 8620/2015-A-13,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2015, čj. KSBR 29 INS 8620/2015-A-13, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným Krajskému soudu v Brně dne 1. 4. 2015 se dlužníci domáhali rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 12. 6. 2015, čj.-A-13, uložil insolvenční soud dlužníkům, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,00 Kč. Své rozhodnutí odůvodnil insolvenční soud tím, že příjem dlužníka Petra Žigmunda ve výši 16.803,00 Kč sestávající se ze mzdy ve výši 15.303,00 Kč a finančního daru ve výši 1.500,00 Kč a příjem dlužníka Denisy Žigmundové z darovací smlouvy ve výši 600,00 Kč nepostačuje k tomu, aby dlužníci uhradili minimálně 30 % svých nezajištěných závazků. Insolvenční soud by tak musel návrh dlužníků na povolení oddlužení zamítnout a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníků konkursem. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužníci vlastnili pouze movitý majetek nepatrné hodnoty, považoval insolvenční soud složení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální zákonem stanovené výši 50.000,00 Kč za nezbytné.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci dne 1. 7. 2015 řádně a včas odvolání, ve kterém uvedli, že nesouhlasí s povinností uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené výši a navrhli, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v celém rozsahu zrušil. V rámci odvolání dlužníci uvedli, že u nich došlo k podstatné změně majetkových poměrů, kdy jejich zletilý syn ukončil studium a přestal být vyživovanou osobou, dlužníku

Denise Žigmundové byla přiznána podpora v nezaměstnanosti ve výši 6.396,00 Kč a mezi dlužníkem Denisou Žigmundovou a dárcem byla uzavřena nová darovací smlouva, na základě níž se dárce zavázal dlužníku pro účely plnění oddlužení poskytovat namísto částky ve výši 600,00 Kč částku ve výši 1.600,00 Kč měsíčně. K odvolání dlužníci rovněž připojili listiny prokazující jejich tvrzení.

Dle ust. § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

S ohledem na skutečnost, že současně s odvoláním dlužníci doložili navýšení svých příjmů prostřednictvím nové darovací smlouvy a rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti a došlo tak ke změně okolností, na základě níž insolvenční soud rozhodoval, shledal soudce důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 občanského soudního řádu vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení ze dne 12. 6. 2015, čj.-A-13, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. 7. 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. Kamila Prudíková soudce