KSBR 29 INS 7822/2016-A-16
Jednací číslo: KSBR 29 INS 7822/2016-A-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: SONEMO, s.r.o., IČO 63494469, 627 00 Brno, Šmahova 365/111,

o dalším vedení řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 7822/2016-A-14 ze dne 3. 8. 2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem doručeným dne 4. 4. 2016 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Usnesením ze dne 14. 4. 2016 (č. j. KSBR 29 INS 7822/2016-A-6) insolvenční soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud insolvenční řízení zastavit.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání a věc byla zaslána k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací soud rozhodnutím ze dne 19. 7. 2016, č. j. 3 VSOL 662/2016-A-11 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Toto rozhodnutí odvolacího soudu a rovněž napadené rozhodnutí soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 19. 7. 2016. Posledním dnem lhůty pro uhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení byl tedy den 22. 7. 2016. Vzhledem k tomu, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla zaplacena, insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, a to usnesením ze dne 3. 8. 2016 č.j. 29 INS 7822/2016-A-14.

Ze sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2016 bylo zjištěno, že navrhovatel dne 4. 8. 2016 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč zaplatil.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. isir.justi ce.cz

V dané věci navrhovatel sice proti usnesení o zastavení řízení odvolání nepodal, avšak během odvolací lhůty zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil a tím odpadl důvod pro zastavení insolvenčního řízení. Insolvenční soud vzhledem k těmto skutečnostem a podpůrně za použití ust. § 95 IZ předmětné rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. 9. 2016

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová