KSBR 29 INS 7693/2015-A-13
Jednací číslo: KSBR 29 INS 7693/2015-A-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Jindřich anonymizovano , anonymizovano , 676 02 Moravské Budějovice, Nám. Míru 31, a b) Lucie anonymizovano , anonymizovano , 676 02 Moravské Budějovice, Nám. Míru 31, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 6. 2015, č.j. KSBR 29 INS 7693/2015-A-11,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 7693/2015-A-11 ze dne 25. 6. 2015 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení se dlužníci domáhali rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Usnesením č. j.-A-11 ze dne 25. 6. 2015 insolvenční soud insolvenční řízení zastavil, neboť dlužníci ve stanovené lhůtě nezaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 13. 7. 2015. Ve svém odvolání dlužníci uvedli, že uloženou zálohu nejsou schopni zaplatit, a proto předložili darovací smlouvu ze dne 25. 5. 2015 na částku 3.000 Kč měsíčně. Dlužníci závěrem navrhli, aby insolvenční řízení nebylo ukončeno.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil skutečnosti o příjmech dlužníků, přestože dlužníci měli podat řádné odvolání již proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, což však neučinili. Po zhodnocení příjmů dlužníků včetně předložené darovací smlouvy dospěl insolvenční soud k závěru, že odvolání dlužníků je důvodné. Insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 21. 7. 2015

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě