KSBR 29 INS 6397/2015-B-25
Číslo jednací: KSBR 29 INS 6397/2015-B-25

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Lenkou Maříkovou ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka: Mgr. Zuzana Dosbabová, rč: 625108/1210, nar. 8. 1. 1962, 695 01 Hodonín, Kolískova 3189/9, IČO 03252426,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku,

takto:

Insolvenční soud povoluje Mgr. Filipu Dosbabovi, 612 00 Brno, Staňkova 35, výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty dlužníka ohledně následujících nemovitých věcí specifikovaných v soupisu majetkové podstaty ke dni 27. 5. 2015 jako položka 1 (dokument B-4 spisu):

-bytová jednotka č. 3189/20 nacházející se v budově Hodonín, č.p. 3189, byt. dům, zapsané na LV č. 6082, stojící na pozemku p.č. 4361, spoluvlastnický podíl o velikosti 794/12528 na společných částech domu, a spoluvlastnický podíl o velikosti 794/12528 na pozemku st. p. č. 4361,

vše zapsáno na LV č. 10559 pro katastrální území Hodonín u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín

Odůvodnění:

Dne 12. 9. 2016 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Mgr. Filipa Dosbaby o udělení výjimky za zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto isir.justi ce.cz návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud posoudil návrh Mgr. Filipa Dosbaby a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Dle ust. § 293 insolvenčního zákona jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 insolvenčního zákona se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.

Závěrem insolvenční soud navrhovatele upozorňuje, že na základě tohoto rozhodnutí není insolvenční správce povinen s navrhovatelem uzavřít kupní smlouvu ohledně výše specifikovaného majetku dlužníka jestliže by to bylo v rozporu s pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení zajištěného majetku dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ ).

Proti tomuto usnesení lze podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení (§ 9 odst. 2 z. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů).

Insolvenční správce neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení, předloží insolvenčnímu soudu k založení do insolvenčního spisu kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke peněžení došlo (§ 283 odst. 4 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 20. 10. 2016

Bc. Lenka Maříková,v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová