KSBR 29 INS 5667/2011-B-27
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 5667/2011-B-27

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci úpadku dlužníka: Ing. Miloš anonymizovano , anonymizovano , 686 01 Uherské Hradiště, Havlíčkova 159, IČO 18790160 o insolvenčním návrhu věřitele: P.M.T. 2000, s.r.o., 686 01 Uherské Hradiště, Palackého náměstí 231, IČO 60720352

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto: Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Miloši anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Splávku 353, 686 01 Uherské Hradiště.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 18.5.2012 předložil soudu Miloš anonymizovano , bytem Na Splávku 353, Uherské Hradiště 686 01, syn dlužníka Ing. Miloš anonymizovano , žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. 1542, parcela st. 100/1, parcela 122/4, stavba Zlechov č.p. 177, katastrální území Zlechov, č. 793248, obec Zlechov, které byly sepsány insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Miloš anonymizovano .

Miloš anonymizovano uvedl, že učinil cenovou nabídku ve výši 310.000,-Kč, tedy vyšší než je hodnota stanovena znaleckým posudkem.

Součástí podání byl souhlas zástupce věřitelů společnosti P.M.T. 1000 s.r.o. k prodeji nemovitostí synovi dlužníka za částku 310.000,-Kč ze dne 15.5.2012.

Soud při svém rozhodování přihlédl zejména ke stanovisku zástupce věřitelů (dokument B-23) a stanovisku insolvenčního správce (dokument B-24), který sdělil podáním ze dne 15.5.2012, soudu doručeným 21.5.2012. Insolvenční správce uvedl, že nabízí předmětnou nemovitost 6 měsíců prostřednictvím místní realitní kanceláře volným prodejem mimo dražbu v souladu s pokyny zajištěných věřitelů, zástupce věřitelů a insolvenčního soudu, avšak bez jakéhokoli vážného zájemce. Insolvenční správce konstatuje v závěru, že by prodej tomuto zájemci doporučil.

Insolvenční soud předpokládá, že souhlas zástupce věřitelů a insolvenčního správce byl vydán s přihlédnutím k ustanovení §§ 36 a 60 insolvenčního zákona.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Proto soud Miloši anonymizovano , Na Splávku 353, 686 01 Uherské Hradiště jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 116 občanského zákoníku výjimku povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 1.6.2012

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová