KSBR 29 INS 4779/2011-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Č.j.: KSBR 29 INS 4779/2011-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: ATIN DESIGN, spol. s r.o. v likvidaci , 642 00 Brno, Pražská 38b, IČO 60728027 zast. Mgr. Alešem Vymazalem, advokátem, AK Brno, Panská 12/14 o insolvenčním návrhu

takto:

I. Zrušuje se usnesení čj. KSBR 29 INS 4779/2011-A-8 ze dne 4.5.2011.

II. Po právní moci tohoto usnesení se v řízení pokračuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem podaným u soudu dne 22.3.2011 se dlužník domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. V návrhu uvedl, že dlužník je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17177 ode dne 17.11.1994. Navrhovatel uvádí, že společnost byla usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 18 Cm 76/2007 ze dne 30.8.2007, které nabylo právní moci dne 9.10.2007, zrušena s likvidací a likvidátorem byl jmenován akad.arch. Ivan Cabadaj, společník společnosti s ATIN DESIGN, spol. s r.o., v likvidaci . Likvidátor uvedl, že společnost se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů s pohledávkami splatnými více než 30 dní a již není schopen hradit své závazky. Ze seznamu majetku a věřitelů sestaveného dlužníkem vyplývá, že splatné závazky výrazně převyšují jeho majetek; dlužník je tedy v důsledku svého předlužení v úpadku. Konkrétně ze seznamu majetku a závazků dlužníka vyplývá, že jeho splatné závazky činí ke dni 21.3.2011 celkem 999.489,34, Kč. Dlužník nemá žádný movitý ani nemovitý majetek. Dlužník nezaměstnává žádné osoby. Vzhledem k tomu, že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, tyto závazky není schopen plnit déle než 3 měsíce, souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku, uvádí dlužník, že je zřejmé, že se nachází v úpadku ve smyslu ust. § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a navrhuje, aby byl úpadek dlužníka řešen konkursem.

Usnesením č.j.-A-5 ze dne 24.3. 2011, které bylo dlužníku doručeno dne 4.4.2011, vyzval insolvenční soud dlužníka, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; současně dlužníka poučil o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Usnesení nabylo právní moci dne 20.4.2011, záloha na náklady insolvenčního řízení tedy měla být uhrazena nejpozději dne 26.4. 2011. Jak insolvenční soud zjistil ze sdělení účtárny ze dne 3.5. 2011, nebyla ke dni 2.5. 2011 požadovaná záloha zaplacena.

Dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, insolvenční soud tedy ve smyslu § 108 odst. 3 IZ insolvenční řízení zastavil.

Dlužník se proti usnesení o zastavení řízení odvolal:

Insolvenční návrh podal za dlužníka likvidátor, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.8.2007, čj. 18 Cm 76/2007. Tímto likvidátorem byl jmenován společník dlužníka akad. arch. Ivan Cabadaj, který nikdy nevykonával funkci jednatele společnosti.

Dlužník proto namítá, že soudem vyměřená záloha je zcela nepřiměřená okolnostem. Insolvenčním navrhovatelem je likvidátor dlužníka, který po zjištění, že je dlužník v úpadku, splnil svou zákonnou povinnost podle § 98 IZ, a proto je nepřípustné požadovat po něm zálohu na náklady insolvenčního řízení. Podklady, které likvidátor dlužníka předložil, již nyní prokazují, že dlužník nemá žádný majetek a nemá tedy prostředky na zaplacení zálohy.

Proti dlužníkovi nelze použít ani argument, že podle § 98 IZ je dlužník povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku ve formě platební neschopnosti a zvláště v době, kdy má společnost ještě základní prostředky na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení. Návrh podává likvidátor společnosti, který byl ustanoven soudem a který převzal společnost v době, kdy již neměl žádný majetek ani hmotné prostředky a vzhledem k absenci účetní dokumentace nebylo možné dohledat i případné pohledávky dlužníka. I kdyby do funkce (což není ale vzhledem k povinnostem likvidátora možné), stejně by majetek dlužníka nepostačoval na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení, neboť společnost jak již bylo uvedeno, žádný majetek v danou chvíli neměla. Tuto skutečnost nelze přičítat likvidátorovi společnosti, který společnost v tomto stavu již převzal a to na základě rozhodnutí soudu, nikoliv z vlastní vůle.

Soudce shledal důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 o.s.ř. vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení ze dne 4.5.2011 zrušil a současně rozhodl, že po právní moci usnesení o zrušení předmětného usnesení bude v řízení pokračováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomoucí prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 9.6.2011 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Petra Šmerdová soudce